۲) چرا دولت در ابتدا از تجربیات گذشتگان استفاده نمی کند تا تصمیمات مناسب را اتخاذ کند و طبق معمول به آزمون و خطا میپردازد؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

اکتشافات در گذشته سیستماتیک بود

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
3 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا